Трите ЕТИКИ На Пермакултурния дизайн

ГРИЖА ЗА ЗЕМЯТА (Earth Care)

Грижа за земята е първата етика в Пермакултурата – тя е фокусирана първо върху грижа за почвата, защото тя е единственото нещо в природата, което може драстично да бъде повлияно от човека, както показват и промените в климата. "Грижа за земята" включва цялата  природа, като източник на живота на планетата, за чието здраве и равновесие хората биха могли да допринасят с прости и достъпни методи.

Доказано е, че ако всеки човек поеме отговорност с действията си, подпомагайки задържането на въглерода в почвата (стабилната му фаза е при хумус от поне 30 см дълбочина), може да спре парниковия ефект.

ГРИЖА ЗА ХОРАТА и за нас самите (People Care)

Втората етика на практикуващия пермакултурен дизайн се отнася до човешкия род. Тя определя подхода на всеки принцип и в посока благото на хората, особено, но не само, когато собствените нужди са покрити. Възможностите варират от създаване на стабилни социални взаимоотношения, създаване на разнообразни връзки между хората, но и до персоналното развитие на човека като знания и здравословна среда за живот.

СПОДЕЛЯНЕ НА ИЗОБИЛИЕТО (Return of Surplus)

Тази формулировка на третата етика в Пермакултурата се ражда по-късно, но и се установява по-категорично с времето и практиката като най-точна.  Друго нейно обяснение звучи като поемане на лична отговорност за свръх-населението и консумацията в днешната култура.

Тази Етика обръща вниманието към възможностите на всеки един човек лично, но и целокупно да предава и приема знания, ресурси, средства, които използва в живота си всеки ден, и които могат да бъдат качествено и количествено определени.